Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Portret al artistului la tinerețe
Portret al artistului la tinerețe
Portret al artistului la tinerețe
Ebook321 pages6 hours

Portret al artistului la tinerețe

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

„Am terminat acum de citit superbul sfârșit al romanului Portret al artistului la tinerețe și dacă aș încerca să-ți spun cât este de frumos, aș izbucni într-o hiperbolă stupidă. [...] Cred că e o carte care va dura la fel ca operele scrise de Flaubert și Stendhal.“ (Ezra Pound)

„Joyce abandonează credința, dar nu și obsesia religioasă. Prezența trecutului său catolic iese la suprafață în toate lucrările sale, sub forma unei mitologii personale și cu o furie blasfematoare care trădează, în felul lor, permanența afectivă.“ (Umberto Eco)

„Portret al artistului la tinerețe este, de fapt, gestația unui suflet.“ (Richard Ellmann)

„Admirabil... Joyce a scris într-o limbă creată de el... a adus englezei o muzică nouă.“ (Jorge Luis Borges)

LanguageRomână
Release dateNov 12, 2015
ISBN9786063303029
Portret al artistului la tinerețe

Related to Portret al artistului la tinerețe

Related ebooks

Literary Fiction For You