Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Eneida
Eneida
Eneida
Ebook353 pages7 hours

Eneida

Rating: 4 out of 5 stars

4/5

()

Read preview

About this ebook

Ferice de voi! Dacă versurile mele se vor bucura de vreo trecere, niciodată timpul nu vă va șterge numele din amintirea veacurilor, câtă vreme va trăi neamul lui Enea lângă stânca neclintită a Capitoliului și câtă vreme romanii vor avea împărăția lumii.“
Vergiliu, Eneida, Cartea a IX-a

LanguageRomână
Release dateJul 1, 2016
ISBN9786063350917
Eneida

Related to Eneida

Related ebooks

Literary Fiction For You