Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Odiseea
Odiseea
Odiseea
Ebook330 pages6 hours

Odiseea

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

„Lumea homerică nu are gândul să-și asigure nemurirea înălțând morminte trufașe, grădini suspendate, piramide... Îi ajunge nemurirea poeziei. Am putea întreba: atâta sânge vărsat pentru frumusețea unui poem? Răspunsul eroilor este acela că da.“ – Petru Creția

LanguageRomână
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786067417043
Odiseea

Related to Odiseea

Related ebooks

Children's Action & Adventure For You