Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Stejarul din Borzești
Stejarul din Borzești
Stejarul din Borzești
Ebook436 pages6 hours

Stejarul din Borzești

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

„Stejarul din Borzești", subintitulată încă de la prima apariție "Legendă istorică", este o reevaluare a unei legende populare povestită lui N. Gane de V. Alecsandri – așa cum singur autorul mărturisește într-o notă ce însoțește scrierea. In centrul legendei stă marele Ștefan, înfățișat în două ipostaze distincte: copil – jucându-se “de-a războiul“, “motiv“ pentru care Gheorghie, prietenul și tovarășul lui de joacă este ucis de săgețile tătarilor invadatori, și domn – după bătălia de la Lipinti, când fiul hanului, luat prizonier, este judecat și osândit sub același stejar, unde, cu trei decenii în urmă, pierise, în timpul unui joc nevinovat de copii, micuțul Gheorghie. Evocarea celor două momente oferă scriitorului prilejul unei grandioase și inedite imagini în centrul căreia stă Ștefan cel Mare, ocrotitor al Moldovei, “domn și erou, în gloriosul veac de aur“. — Constantin Mohanu

LanguageRomână
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786066003193
Stejarul din Borzești

Related to Stejarul din Borzești

Related ebooks

Classics For You