Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Letopiseţul Ţării Moldovei
Letopiseţul Ţării Moldovei
Letopiseţul Ţării Moldovei
Ebook482 pages8 hours

Letopiseţul Ţării Moldovei

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Urechi au luat izvoarele letopisețului său în cronicile anterioare a țării în predaniile bătrânilor în hrisoavele domnilor și îndeosăbi în cronicarii leșești a căror limbă precum și acea latinească le cunoștea. De aceasta nu trebuie să ne mirăm. înaintea venirei domnilor țarigrădeni limbile latină slavonă și polonă era tot așa de familiare boierilor și tot ce era însemnat în societatea română precum mai pre urmă se făcură acea elină în timpul fanarioților și astăzi acea franțeză. [...] Cronica lui Urechi au slujit de urzeală tuturor cronicarilor următori. Mai întâi ea au slujit la compilațiile lui Evstratie Logofătul Simeon Dascălul și Misail Călugărul. Lucrarea acestor s-au mărginit în copierea letopisețului lui Urechi cu oareșcare adaosuri și notiții geografice a țărilor megieșite cu Moldova.

Mihail KOGă‚LNICEANU Notiție biografică a cronicarilor Moldaviei

LanguageRomână
Release dateJan 12, 2016
ISBN9786066003384
Letopiseţul Ţării Moldovei

Related to Letopiseţul Ţării Moldovei

Related ebooks

Classics For You