Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Profesie de credinţă
Profesie de credinţă
Profesie de credinţă
Ebook587 pages47 hours

Profesie de credinţă

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Kogălniceanu în literatura istorică a României și Alecsandri în literatura noastră poporană joacă până la un punct rolul lui Columb în privința geografică. – Bogdan P. Hasdeu

Mihail Kogălniceanu a fost una din acele naturi alese ce greu încap câteva alăturea în veac; pentru care timpul care l-a trăit a fost prea scurt și spațiul în care i-a fost învoit să se miște prea neîncăpător spre a dezvolta uriașa putere a concepțiunilor cugetărilor și năzuinților lui. – A.D. Xenopol

LanguageRomână
Release dateJan 12, 2016
ISBN9786066003285
Profesie de credinţă

Related to Profesie de credinţă

Related ebooks

Classics For You