Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Enigma Otiliei
Enigma Otiliei
Enigma Otiliei
Ebook637 pages12 hours

Enigma Otiliei

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Read preview

About this ebook

Enigma Otiliei este, pe scurt, un roman puternic, impecabil construit, un roman auctorial cu un narator care știe tot și comentează cu mare volubilitate toate actele eroilor și toate situațiile prin care aceștia trec. Știe chiar ce se află scris într-un plic înainte ca adresantul să-l deschidă... Naratorul călinescian este, apoi, informat în toate direcțiile, de la arhitectură la moda timpului, și speculațiile lui fac parte din substanța epică. G. Călinescu a înnoit și din acest punct de vedere structura și limbajul romanului românesc, preluând și reformulând un model deja clasicizat.“ – Eugen Simion

LanguageRomână
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786066863834
Enigma Otiliei
Read preview

Related to Enigma Otiliei

Related ebooks

Classics For You