Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Conu Leonida față cu reactiunea
Conu Leonida față cu reactiunea
Conu Leonida față cu reactiunea
Ebook16 pages12 minutes

Conu Leonida față cu reactiunea

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

In fata acestei bijuterii a teatrului caragialian, datand din 1879 cand autorul o citeste la una din seratele lui Maiorescu, intrebarea capitala se pune in legatura cu sursele si modalitatile comicului. Caci dincolo de „lipsa de gluma", de sensul grav si satiric pe care l-a descifrat Ibraileanu si care exista desigur la nivelul semni

LanguageRomână
Release dateMar 28, 2017
ISBN9786069830925
Conu Leonida față cu reactiunea
Read preview

Read more from Ion Luca Caragiale

Related to Conu Leonida față cu reactiunea

Related ebooks

Humor & Satire For You