Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Oameni sarmani
Oameni sarmani
Oameni sarmani
Ebook193 pages4 hours

Oameni sarmani

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Read preview

About this ebook

Oameni sărmani i-a adus autorului faimă, a creat o impresie remarcabilă despre talentul lui și a stârnit mari speranțe […]. Romanul acesta are toate trăsăturile unei opere de debut – vie, pasionată, plină de avânt. De aici lungimile și prolixitatea pe alocuri […]. Dar toate acestea sunt răscumpărate de adevărul uimitor cu care este redată realitatea, de măiestria cu care sunt înfățișate caracterele și – lucru care, după părerea noastră, reprezintă ingredientul principal în talentul domnului Dostoievski, originalitatea lui – de înțelegerea profundă și de recrearea artistică, în sensul deplin al acestui cuvânt, a laturii tragice a vieții
V.G. BELINSKI

LanguageRomână
Release dateJan 23, 1900
ISBN9786063354199
Oameni sarmani
Read preview

Read more from F.M. Dostoievski

Related to Oameni sarmani

Related ebooks

Classics For You