Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Din trecutul nostru
Din trecutul nostru
Din trecutul nostru
Ebook412 pages8 hours

Din trecutul nostru

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Am un sentiment deosebit de duioșie și de un fel de pietate în acest moment când încep să scriu despre Vlahuță...
Vlahuță pentru cei din generația noastră este cu totul altcineva decât pentru cei mai bătrâni ori mai tineri decât noi.
între oamenii din aceeași generație este o comunitate de gândire și de simțire care o deosebește de generațiile mărginașe așa încât parafrazând cuvintele unui mare scriitor se poate spune că o generație este o patrie.
Ĺži Vlahuță a fost poetul generației tinere de pe la anii 1890 al generației romantice de atunci!

Garabet IBRAILEANU

LanguageRomână
Release dateJan 12, 2016
ISBN9786066003391
Din trecutul nostru

Related to Din trecutul nostru

Related ebooks

Classics For You