Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Momente și schițe. Nuvele și povestiri
Momente și schițe. Nuvele și povestiri
Momente și schițe. Nuvele și povestiri
Ebook645 pages8 hours

Momente și schițe. Nuvele și povestiri

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

„Despre Caragiale, ca în genere despre clasici, vorbim mai ales în ocazii festive. În restul timpului, Caragiale este acela care vorbește despre noi. Și se pare că o face mult mai bine. Ceea ce spunem noi despre Caragiale este supus revizuirii neîncetate. Ceea ce a spus Caragiale despre noi rămâne turnat în bronzul eternității. Caragiale evadează mereu din formulele în care încercăm a-l prinde, pe când noi nu izbutim a evada din formula în care ne-a prins Caragiale. Niciodată nu vom izbuti să-l epuizăm pe Caragiale. El este acela care întotdeauna ne va epuiza pe noi.“ – Ștefan Cazimir

LanguageRomână
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786066000505
Momente și schițe. Nuvele și povestiri

Read more from Caragiale Ion Luca

Related to Momente și schițe. Nuvele și povestiri

Related ebooks

Classics For You