Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Parinti Si Copii
Parinti Si Copii
Parinti Si Copii
Ebook300 pages5 hours

Parinti Si Copii

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Read preview

About this ebook

Turgheniev este cel mai occidental dintre scriitorii ruși. E poate singurul scriitor rus cu adevărat european. Un analist lucid și ascuțit, dar în același timp unul din cei mai mari poeți lirici. El învăluie totul, scene și personagii, într-o pătrunzătoare atmosferă de sentimente, răspândind astfel un puternic suflu de viață și de poezie în paginile romanelor și nuvelelor sale.

LanguageRomână
Release dateJun 7, 2016
ISBN9786063352324
Parinti Si Copii
Read preview

Related to Parinti Si Copii

Related ebooks

Classics For You