Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Poezii populare ale romanilor
Poezii populare ale romanilor
Poezii populare ale romanilor
Ebook477 pages5 hours

Poezii populare ale romanilor

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Românul e născut poet!

înzestrat de natură cu o închipuire strălucită și cu o inimă simțitoare el își revarsă tainele sufletului în melodii armonioase și în poezii improvizate.

De-l muncește dorul de-l cuprinde veselia de-l minunează vreo faptă măreață el își cântă durerile și mulțumirile își cântă eroii își cântă istoria și astfel sufletul său e un izvor nesfârșit de frumoasă poezie.

Nimic dar nu poate fi mai interesant decât a studia caracterul acestui popor în cuprinsul cântecelor sale căci ele cuprind toate pornirile inimii și toate razele geniului său.

Comori neprețuite de simțiri duioase de idei înalte de notițe istorice de crezări superstițioase de datini strămoșești și mai cu seamă de frumuseți poetice pline de originalitate și fără seamăn în literaturile străine poeziile noastre poporale compun o avere națională demnă de a fi scoasă la lumină ca un titlu de glorie pentru nația română.

Vasile Alecsandri

LanguageRomână
Release dateJan 12, 2016
ISBN9786066003018
Poezii populare ale romanilor

Read more from Vasile Alecsandri

Related to Poezii populare ale romanilor

Related ebooks

Classics For You