Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

D'ale carnavalului
D'ale carnavalului
D'ale carnavalului
Ebook74 pages47 minutes

D'ale carnavalului

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Ion Luca Caragiale a fost si a ramas cel mai mare dramaturg roman al tuturor timpurilor. El este unul din marii clasici ai literaturii noastre, dar si un realist ce surprinde secvente din viata oamenilor obisnuiti, cu defecte, calitati si slabicuni, pe care le satirizeaza, le critica intr-un mod comic.

LanguageRomână
Release dateMar 28, 2017
ISBN9786069830918
D'ale carnavalului

Read more from Ion Luca Caragiale

Related to D'ale carnavalului

Related ebooks

Satire For You

View More