Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Praslea Cel Voinic
Praslea Cel Voinic
Praslea Cel Voinic
Ebook127 pages2 hours

Praslea Cel Voinic

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

„A fost odată un împărat“... Opera marelui povestitor își păstrează și astăzi aceeași
prospețime dintotdeauna şi îi încântă pe copii şi pe adulţi deopotrivă. Intră și tu într-o lume fascinantă, locuită de zmei, de balauri, de pajuri, de cai năzdrăvani, de păsări măiastre, de Strâmbă-Lemne, de Sfarmă-Piatră,
de Feţi-Frumoşi, de fete de împăraţi cu plete de aur!

LanguageRomână
Release dateSep 14, 2016
ISBN9786063350993
Praslea Cel Voinic

Read more from Petre Ispirescu

Related to Praslea Cel Voinic

Related ebooks

Children's Action & Adventure For You