Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Basme
Basme
Basme
Ebook165 pages2 hours

Basme

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

În colecția Lecturi școlare se regasesc cele mai importante opere din literaturaromâna și universala, selectate în conformitate cu cerințele programei școlare de limba șiliteratura româna.

Astfel, elevii vor avea la îndemâna, în forma integrala, creațiile cele mai cunoscute și mai îndragite ale scriitorilor clasici și moderni, însoțite de o scurtă prezentare a vieții și a operei autorului.

Cărțile de neuitat ale copilariei, capodoperele literaturii din toate timpurile reprezinta repere obligatorii în formarea gustului pentru lectura și în educația cititorilor mai mici și mai mari.

LanguageRomână
Release dateJun 11, 2020
ISBN9786066861168
Basme

Related to Basme

Related ebooks

Children's Action & Adventure For You