Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Cele Douasprezece Fete De Imparat
Cele Douasprezece Fete De Imparat
Cele Douasprezece Fete De Imparat
Ebook128 pages3 hours

Cele Douasprezece Fete De Imparat

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

A fost odată un împărat“... Opera marelui povestitor își păstrează și astăzi aceeași
prospețime dintotdeauna şi îi încântă pe copii şi pe adulţi deopotrivă. Intră și tu
într-o lume fascinantă, locuită de zmei,de balauri, de pajuri, de cai năzdrăvani, de păsări
măiastre, de Strâmbă-Lemne, de Sfarmă-Piatră, de Feţi-Frumoşi, de fete de împăraţi
cu plete de aur!
*
Privind la volumul de poveşti poporale ce mi-ai trimis la ţară, îmi pare că mă aflu
în faţă cu o comoară pe care aş fi pierdut-o de mult şi am regăsit-o într-o zi de noroc...
Drăgălaşe povestiri, care îmi îngânau som- nul cu visuri încântătoare şi care au avut
o fericită înrâurire asupra închipuirei mele de când sunt pe lume. Ele au contribuit a mă face poet!
Vasile ALECSANDRI

LanguageRomână
Release dateSep 14, 2016
ISBN9786063350863
Cele Douasprezece Fete De Imparat
Read preview

Read more from Petre Ispirescu

Related to Cele Douasprezece Fete De Imparat

Related ebooks

Children's Action & Adventure For You