Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Pe drumuri de munte
Pe drumuri de munte
Pe drumuri de munte
Ebook341 pages6 hours

Pe drumuri de munte

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Adevărat mare poet al naturii, Hogaș a găsit, în sufletul său plin de credință, cuvintele calde și vii care să-i exprime adorația. Are descrieri ale firii care sunt imnuri de slavă. Dar e blând și jovial îndeobște, ca bunul drumeț, căruia îi place călătoria cu tovarăși. E un povestitor isteț care, tot spunându-ți snoave, amintiri, te face să nu simți greutățile drumului. In tovărășia lui hoinărești cu drag, în munții Neamțului, pe poteci neumblate, pe piscuri înfășurate în raze de soare, prin văi umbroase cu ape gâlcevitoare, prin chiliuța părintelui Ghermanuta de la mănăstirea Nichitului, apoi la Agapia, prin valea Sabasei, pe Sestina. Nu ți se urăște nici o clipă, ba, la sfârșit îți pare rău că s-a sfârșit.

LanguageRomână
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786066003261
Pe drumuri de munte
Read preview

Related to Pe drumuri de munte

Related ebooks

Classics For You