Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Moartea Caprioarei
Moartea Caprioarei
Moartea Caprioarei
Ebook99 pages1 hour

Moartea Caprioarei

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

În colecția Lecturi școlare se regăsesc cele mai importante opere din literatura
română și universală, selectate în conformitate cu cerințele programei școlare de limba și
literatura română. Astfel, elevii vor avea la îndemână, în formă integrală, creațiile cele
mai cunoscute și mai îndrăgite ale scriitorilor clasici și moderni, însoțite de o scurtă
prezentare a vieții și a operei autorului. Cărţile de neuitat ale copilăriei, capodoperele
literaturii din toate timpurile reprezintă repere obligatorii în formarea gustului pentru lectură și în educația cititorilor mai mici și mai mari.

LanguageRomână
Release dateApr 1, 2020
ISBN9786063352430
Moartea Caprioarei
Read preview

Related to Moartea Caprioarei

Related ebooks

Books Recommended For You