Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Fabule şi Satire
Fabule şi Satire
Fabule şi Satire
Ebook365 pages5 hours

Fabule şi Satire

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Franta avu multi fabulisti nici unul insa nu ajunse pe La Fontaine si sa va spun eu pentru ce? Pentru ca fabula nu sufera secatura si umplutura; ea cere pe langa talent o armonie un stil simplu; ea e datoare sa spuna numai ce trebuie nici o silaba mai mult. Si cine avea mai multa armonie decat Donici! In bordei ca si in palat fabulele lui sunt citite si intelese. – Costache Negruzzi

LanguageRomână
Release dateJan 12, 2016
ISBN9786066003209
Fabule şi Satire

Related to Fabule şi Satire

Related ebooks

Classics For You