Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Povestea vorbii
Povestea vorbii
Povestea vorbii
Ebook373 pages6 hours

Povestea vorbii

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

„Pann are meșteșugul mișcării fine, al amestecului savuros de mirosuri lingvistice tari. Portretul feciorului de împărat, fiu de țigancă, poate servi ca specimen [...].

Toate mașinăriile comediei sunt folosite, bineînțeles, cu materie aforistică, monologul, dialogul cu replici simetrice, jocurile de a parte, micile bufonerii de limbaj sau de mimică, Povestea vorbei fiind o comedie a cuvintelor pure și o comedie umană, făcută din observații impersonale, surprinzătoare în totala lor lipsă de inedit.“ – George Călinescu

LanguageRomână
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786066003339
Povestea vorbii

Related to Povestea vorbii

Related ebooks

Classics For You