Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Craii De Curtea Veche
Craii De Curtea Veche
Craii De Curtea Veche
Ebook179 pages4 hours

Craii De Curtea Veche

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Arta lui Matei s-a fixat într-o singură carte, Craii de Curtea-Veche, făcută din incantaţie, din coloare, din pitoresc – adică din tot ceea ce nu se găsește la tatăl său: paletă descriptivă bogată; ton evocator, larg, muzical; fâlfâit de eșarfe multicolore; proză plină și de suavităţi poetice, dar și de miresmele maidanelor părintești; vocabular, când arhaic, ca la fratele său Luca, când voit împlântat în trivial, într-un cuvânt, cu destule elemente de luxură și de dizolvare, ca de altfel întreaga atmosferă morală a cărţii; operă rară de povestitor liric și de mare artist, cu toate semnele unei decadenţe evidente.
Eugen Lovinescu

LanguageRomână
Release dateOct 16, 2017
ISBN9786063350887
Craii De Curtea Veche

Related to Craii De Curtea Veche

Related ebooks

Classics For You