Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Amintiri din Casa Mortilor
Amintiri din Casa Mortilor
Amintiri din Casa Mortilor
Ebook466 pages11 hours

Amintiri din Casa Mortilor

Rating: 3.5 out of 5 stars

3.5/5

()

Read preview

About this ebook

În Amintiri din Casa Morților sunt abordate probleme filosofice care, mai târziu, vor constitui inconfundabilul substrat ideatic dostoievskian: libertatea, crima, natura umană, mândria, relația dintre popor și intelighenție, nebunia, iubirea aproapelui, solidaritatea umană, smerenia. Datorită acestui fond filosofic, textul are un pronunțat caracter eseistic și contribuie la constituirea vocii distincte dostoievskiene, cea care va deveni pregnantă în marile creații din următoarea perioadă. Fascinant de urmărit în Amintiri… rămâne felul în care o mână de maestru a împletit elemente documentare/autobiografice și imaginare, pentru a obține o proză profund originală și o răscolitoare lecție despre suferință.

LanguageRomână
Release dateJun 26, 2015
ISBN9786067419184
Amintiri din Casa Mortilor
Read preview

Read more from F.M. Dostoievski

Related to Amintiri din Casa Mortilor

Related ebooks

Classics For You