Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

America
America
America
Ebook335 pages7 hours

America

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

„Kafka se pricepe să dezvăluie pretutindeni lumina tăinuită. Ai impresia că descoperi o mare însorită, cu valuri ce sunt țâșniri de lumină și în fața căreia trebuie să închizi, orbit, ochii, pentru a te adăposti la umbră.“ (Max Brod)

„Kafka este cel mai mare scriitor de limbă germană al timpului nostru. Poeți precum Rilke, romancieri precum Mann par fiesă pălească în comparație cu el, fie să radieze o lumină puternică, dar artificială.“ (Vladimir Nabokov)

„Poate cel mai interesant scriitor al generației sale... Un geniu straniu și deconcertant.“ (Edwin Muir)

„Cu cât opera e mai desăvârșită, cu atât mai puțin ne trimite ea spre autorul ei. [...] Franz Kafka este scriitorul care și-a consumat experiența de viață în asemenea măsură, încât referirea la biografie devine superfluă.“ (Martin Walser)

LanguageRomână
Release dateNov 12, 2015
ISBN9786063303043
America
Author

Franz Kafka

Franz Kafka (1883-1924) ist einer der wichtigsten deutschsprachigen Schriftsteller des 20. Jahrhunderts.

Related to America

Related ebooks

Literary Fiction For You