Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Tartarin din Tarascon
Tartarin din Tarascon
Tartarin din Tarascon
Ebook177 pages1 hour

Tartarin din Tarascon

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

„Biblioteca pentru toți copiii“ cuprinde cele mai prețuite opere ale scriitorilor clasici ai literaturii române și universale. Cărțile de neuitat ale copilăriei sunt disponibile astăzi si in format e-book.

„Tartarin este un tip popular, așa cum e Gargantua. Este cunoscut de toți, familiar tuturor. Are tot ce-i trebuie pentru a plăcea rafinaților și ignoranților. El a venit pentru bucuria lumii. Și din câtă inocență e alcătuită această enormă veselie!“ – Anatole France

LanguageRomână
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786066861748
Tartarin din Tarascon
Read preview

Related to Tartarin din Tarascon

Related ebooks

Children's Action & Adventure For You