Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Colț Alb
Colț Alb
Colț Alb
Ebook261 pages5 hours

Colț Alb

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Read preview

About this ebook

„Biblioteca pentru toți copiii“ cuprinde cele mai prețuite opere ale scriitorilor clasici ai literaturii române și universale. Cărțile de neuitat ale copilăriei sunt disponibile astăzi si in format e-book.

„Legea era: mănâncă ori vei fi mâncat. El mâncase cei șapte pui de găinușă. Șoimul mâncase găinușa mamă și ar fi vrut să l mănânce și pe el. Mai târziu, când se făcuse și el mai grozav, voise să mănânce șoimul. Așa mergeau lucrurile. Toate vietățile din jurul lui trăiau această lege, iar el însuși era o parte din ea. Era un animal de pradă.“

LanguageRomână
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786066868006
Colț Alb

Related to Colț Alb

Related ebooks

Children's Action & Adventure For You