Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Tinerete Fara Batranete
Tinerete Fara Batranete
Tinerete Fara Batranete
Ebook129 pages1 hour

Tinerete Fara Batranete

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

A fost odată un împărat“... Opera marelui povestitor își păstrează și astăzi aceeași prospețime dintotdeauna şi îi încântă pe copii şi pe adulţi deopotrivă. Intră și tu într-o lume fascinantă, locuită de zmei, de balauri, de pajuri, de cai năzdrăvani, de păsări măiastre, de Strâmbă Lemne, de Sfarmă Piatră, de Feţi Frumoşi, de fete de împăraţi cu plete de aur!
*
Privind la volumul de poveşti poporale ce mi-ai trimis la ţară, îmi pare că mă aflu în faţă cu o comoară pe care aş fi pierdut-o de mult şi am regăsit-o într-o zi de noroc... Drăgălaşe povestiri, care îmi îngânau somnul cu visuri încântătoare şi care au avut o fericită înrâurire asupra închipuirei mele de când sunt pe lume. Ele au contribuit a mă face poet!
Vasile ALECSANDRI

LanguageRomână
Release dateSep 14, 2016
ISBN9786063351013
Tinerete Fara Batranete
Read preview

Read more from Petre Ispirescu

Related to Tinerete Fara Batranete

Related ebooks

Children's Action & Adventure For You