Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Cine este Unicorn?
Cine este Unicorn?
Cine este Unicorn?
Ebook25 pages8 minutes

Cine este Unicorn?

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Cine este unicorn? Daria este unicorn! Fiecare dintre noi are un vis! Fiecare are o pasiune! In aceasta carte o sa gasiti sapte povestiri fantastice pentru copii, scrise de un copil, povestiri din care umorul nu lipseste. Un corb fermecat, un soricel erudit, un catel savant si alte personaje isi gasesc o particica din viata lor imaginara chiar aici. Lectura placuta!

LanguageRomână
PublisherDaria David
Release dateApr 30, 2017
ISBN9781370121687
Cine este Unicorn?

Related to Cine este Unicorn?

Related ebooks

Reviews for Cine este Unicorn?

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

    Book preview

    Cine este Unicorn? - Daria David

    Clasa a III-a se întoarse din excursia în Bucovina.

    Victor, un copil inocent, se îndrepta spre un colt din curtea scolii, unde isi construise, din pamant, un mic castel de vreo z