Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Aleodor Imparat
Aleodor Imparat
Aleodor Imparat
Ebook43 pages12 hours

Aleodor Imparat

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Colecția include opere reprezentative ale scriitorilor români, recomandate pentru lectură elevilor din clasele primare și gimnaziale, conform programei școlare.
Inițial ea va cuprinde 25 de titluri și va apărea pe parcursul anului 2014 într-un ritm de o carte pe săptămână. La elaborarea acestei colecții participă specialiști de marcă în domeniu, inclusiv graficienii din ambele state românești, prin acest efort comun realizându-se o bibliotecă de o mare valoare literară și artistică.

LanguageRomână
Release dateJan 8, 2021
ISBN9786060733867
Aleodor Imparat

Read more from Petre Ispirescu

Related to Aleodor Imparat

Related ebooks

Children's Fairy Tales & Folklore For You