Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Tinerețe fără bătrânețe și aviață fără de moarte
Tinerețe fără bătrânețe și aviață fără de moarte
Tinerețe fără bătrânețe și aviață fără de moarte
Ebook27 pages5 hours

Tinerețe fără bătrânețe și aviață fără de moarte

Rating: 4 out of 5 stars

4/5

()

Read preview

About this ebook

În această colecţie sunt incluse 100 de titluri reprezentative din folclorul românesc şi din opera marilor scriitori români, care vor apărea până la Centenarul Marii Uniri a Românilor.
Textele sunt recomandate spre lectură elevilor, conform programei şcolare. La elaborarea colecţiei participă specialişti de marcă în domeniul editorial, inclusiv graficieni din ambele state româneşti, prin acest efort comun realizându‑se, pentru prima oară în România, o bibliotecă ilustrată pentru copii de o netăgăduită valoare literară şi artistică.

LanguageRomână
Release dateMay 20, 2020
ISBN9786063352744
Tinerețe fără bătrânețe și aviață fără de moarte

Read more from Petre Ispirescu

Related to Tinerețe fără bătrânețe și aviață fără de moarte

Related ebooks

Children's For You