Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Critice
Critice
Critice
Ebook420 pages6 hours

Critice

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

La răspântiile culturii române veghează ca și odinioară degetul lui de lumină: pe aici e drumul. Autoritatea i s-a menținut și astăzi pentru că pleacă din însăși izvoarele spirituale fără moarte ale logicii bunului-simț bunului-gust și s-a realizat într-o formă pură fără vârstă.

Eugen LOVINESCU T. Maiorescu

LanguageRomână
Release dateJan 12, 2016
ISBN9786066003308
Critice
Read preview

Related to Critice

Related ebooks

Classics For You

View More