Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Cântarea României
Cântarea României
Cântarea României
Ebook378 pages5 hours

Cântarea României

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

„Russo ni se dovedeste… in aceasta opera mai renumita a lui, posesorul unui «simt muzical», pe care, in acelasi fel si cu aceleasi caracteristici, proza romaneasca nu-l manifestase mai inainte… Multimea conjunctiei «si» in <em>Cantarea Romaniei</em> lucreaza ca un «legatto» muzical, menit sa elimine articulatia logica si oarecum spatiala a propozitiilor si sa sublinieze continuitatea lor metodica. Nimeni mai mult ca Russo n-a folosit in proza noastra acest vechi «si» biblic, procedeu magic si incantatoriu…“ – Tudor Vianu

LanguageRomână
Release dateJan 12, 2016
ISBN9786066003360
Cântarea României

Related to Cântarea României

Related ebooks

Classics For You