Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Dragostea Unei Femei Cumsecade
Dragostea Unei Femei Cumsecade
Dragostea Unei Femei Cumsecade
Ebook390 pages7 hours

Dragostea Unei Femei Cumsecade

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Hrănindu-se din indiscreţiile nemărturisite şi secretele întunecate ale vieţii provinciale, cele opt povestiri care alcătuiesc volumul Dragostea unei femei cumsecade scot la lumină intimităţile şi vinovăţia comună care îi unesc chiar şi pe oamenii cei mai singuratici. Un bărbat, victimă a unui atac cerebral, îşi dezvăluie
cel mai ascuns secret unei tinere soţii, în ceea ce ar putea fi ultimul
gest de intimitate care i-a mai rămas. O fiică are o explicaţie cu tatăl ei
despre secretul deja ştiut al vieţii lui. Iar în captivanta povestire ce dă titlul volumului, o infirmieră altruistă care îngrijeşte un muribund descoperă
utilitatea socială a minciunilor. Curajoasă şi fascinantă prin
acurateţea detaliilor, Dragostea unei
femei cumsecade confirmă reputaţia lui
Alice Munro de maestru incontestabil
al literaturii contemporane. Desăvârşită... miraculoasă prin
fineţea detaliilor şi surprinzător
de autentică. [...] Munro
dovedeşte o putere de înţelegere
a naturii umane care o depăşeşte
cu mult pe a semenilor ei.

LanguageRomână
Release dateSep 18, 2019
ISBN9786063357145
Dragostea Unei Femei Cumsecade

Read more from Alice Munro

Related to Dragostea Unei Femei Cumsecade

Related ebooks

Literary Fiction For You