Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Flenters
Flenters
Flenters
Audiobook28 minutes

Flenters

Written by Petru Wessels

Narrated by Petru Wessels

Rating: 0 out of 5 stars

()

About this audiobook

Flenters is geskryf oor baie jare – op stukkies papier, agterop kwitansies, aankope lysies,
doktersrekeninge. Enige iets wat byderhand was om my gedagtes op neer te skryf.
Dit het my opgeval dat al hierdie flentertjies, soos stukkies van ‘n legkaart, my lewensreis weerspieël.
‘n Reis van baie seisoene – die van jong vrou, eggenote, moeder, ouma en aktrise.
Ek wil graag glo dat die leser ‘n mede-reisiger sal word.
‘n Reis wat dalk, wie weet, nou eers begin…
LanguageAfrikaans
Release dateJan 15, 2017
ISBN9780639718217
Flenters

Related to Flenters

Related articles

Related categories

Reviews for Flenters

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words