Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Exilens folk del 1: Stormen vaknar
Exilens folk del 1: Stormen vaknar
Exilens folk del 1: Stormen vaknar
Ebook635 pages9 hours

Exilens folk del 1: Stormen vaknar

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Ödet likt en pendel svänger mellan ljus och mörker tills den når en slags jämvikt. Vid varje svängning drar den med sig människornas öden i sitt svall. De stora profetiorna, ödesprofetiorna, vävs i takt med den väldiga pendelns slag. Varje ljus profetia följs av en mörk tvilling och mörker likt ljus kan komma att dominera varje ålder av världen.

Sjuklige Vittorio färdas till kusten för att rådfråga oraklet, bara för att upptäcka att fienden rör på sig i den gamla världen – Morogiernas folk och dess herre på en tron av ben, som svurit en uråldrig hämnd. Vittorio måste med det förlorade konungasvärdet Esilliads hjälp ena sitt folk innan det är för sent, men fiendens spioner finns redan i det Rohidianska folkets huvudstad, där de planerar att avsätta kejsaren och själva ta makten.

Samtidigt kommer pojken Amado de mörkersvurna – fiendens spioner – på spåren, och blir mot sin vilja indragen i kampen om tronen. Men medan han blir allt djupare indragen i ödesprofetiornas väv, blir hans egen roll allt uppenbarare – och han måste sätta både vänskap och kärlek på spel. Och medan stormen från den gamla världen drar allt närmare finner sig alla inblandade spela ett dödligt spel, där de själva är brickor – deras enda hopp ligger i att följa i profetiornas spår – vilka tycks leda till den begravda staden på berget Mesares sluttning och de förbjudna drakeldarna som kan öppna vägen till bergets hjärta.

LanguageSvenska
Release dateJan 29, 2014
ISBN9781311237149
Exilens folk del 1: Stormen vaknar
Read preview
Author

Daniel E Andersson

I'm a consultant, developer and author living in Sweden. I write books and create interactive reading experiences such as gamified reading and storyfied Gaming. You can find out more on my web site: www.seeninadream.net

Read more from Daniel E Andersson

Related to Exilens folk del 1

Related ebooks

Reviews for Exilens folk del 1

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

    Book preview

    Exilens folk del 1 - Daniel E Andersson

    Enjoying the preview?
    Page 1 of 1