Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Requiem Tzimbalomra
Requiem Tzimbalomra
Requiem Tzimbalomra
Ebook119 pages57 minutes

Requiem Tzimbalomra

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Kovács András Ferenc hatvanadik születésnapjára maga válogatott verseket eddigi életművéből, így a zenei témákban és motívumokban gazdag kötet tekinthető a formabravúrjairól híres költő lírai önarcképének, ars poeticájának is, amelyben a rögtönzések, a variációk, az átiratok hol a vígságos játszadozás, hol a kesernyés melankólia regiszterében szólalnak meg, az eufória és az elégia egyensúlyában.
LanguageMagyar
PublisherMagvető
Release dateOct 2, 2019
ISBN9789631439687
Requiem Tzimbalomra

Related to Requiem Tzimbalomra

Related ebooks