Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Oamenii generației mele
Oamenii generației mele
Oamenii generației mele
Ebook474 pages3 hours

Oamenii generației mele

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

"Oamenii generaţiei mele" este alcătuită din autobiografii. Practic, fiecare dintre martorii chemaţi să depună mărturie despre generaţia noastră a trebuit să se auto-evalueze: ce merită şi ce nu merită să reţin din povestea mea de viaţă, ce este ilustrativ dincolo de destinul meu strict individual, ce este semnificativ pentru generaţia mea? Astfel, demersul depăşeşte caracterul moralist-scolastic al modelului clasic şi ne vorbeşte, printr-o polifonie de voci individuale, despre vise realizate şi valori împărtăşite – adică exact ceea ce creează coeziunea unei generaţii, testamentul său pentru viitor.
Cartea este, şi totodată nu este parte a genului biografic. Prin această regândire în termeni de o modernitate neconvenţională a conceptului biografic, autorul se afirmă ca unui dintre pionierii literaturii ce va veni. Într-adevăr, în epoca Internetului şi a comunicării instantanee literatura trebuie să se reinventeze, pentru a continua să fie semnificativă. Şi se reinventează, jucând atuul concreteţii: discursul este asumat de o anume generaţie, dintr-o anume zonă, evocând polifonic parcursuri autobiografice în mare parte similare, din care se alcătuieşte o poveste de viaţă care, prin complexitate şi profunzime, transcende individualul, năzuind către valorile general-umane.

LanguageRomână
Release dateOct 31, 2018
ISBN9786069016220
Oamenii generației mele

Read more from Vasile Dragomir

Related to Oamenii generației mele

Related ebooks

Biography & Memoir For You