Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Ultimii martori
Ultimii martori
Ultimii martori
Ebook322 pages4 hours

Ultimii martori

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Dintre toate scrierile Svetlanei Aleksievici, Ultimii martori este cea mai sfâșietoare. Căci ce poate fi mai cumplit decât copilăria în timp de război, mai tragic decât inocența supusă violenței și anihilării? Personajele acestei cărți, băieți și fete, aveau, în perioada celui de al Doilea Război Mondial – conflictul poate cel mai inuman din istorie –, între trei și doisprezece ani, dar rănile căpătate atunci le sângerează până în ziua de azi. Și totuși, în pofida suferințelor descrise, textul dobândește o extraordinară forță evocatoare pentru că reușește să reconstituie poezia inerentă vârstei copilăriei. Tulburător prin încărcătura sa de adevăr și răvășitor sufletește, Ultimii martori ne schimbă perspectiva asupra istoriei, a războiului, a copilăriei și a vieții.

LanguageRomână
Release dateAug 19, 2016
ISBN9786063307980
Ultimii martori
Read preview

Read more from Svetlana Aleksievici

Related to Ultimii martori

Related ebooks

Asian History For You

View More