Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Evadarea
Evadarea
Evadarea
Ebook263 pages4 hours

Evadarea

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Subiectul acestei lucrări literare este inspirat dintr-o întâmplare dureros de adevărată, pe care am trăit-o împreună cu familia mea, dar nu urmărește descrierea faptelor, evenimentelor după firescul curs al lor, ci sunt trecute prin vârful peniței și al imaginației autorului. Menționez că numele personajelor sunt imaginare. Nu pot să vă descriu ce sentimente m-au purtat în tot timpul creării acestei lucrări, ce luptă s-a dat între mine povestitorul și cel ce a trăit aceste întâmplări pe care mi le-am amintit scormonind adânc în memorie, utilizând câteva pagini de corespondență sporadică și documentându-mă din mărturiile acelor tineri curajoși care au luptat cu moartea pentru un petic de libertate. Unii au avut norocul să cunoască și libertatea mult visată, alții au rămas înecați în valurile negre ale Dunării...

LanguageRomână
Release dateMar 1, 2023
ISBN9798215322642
Evadarea
Read preview

Read more from Adriana Ciocanea

Related to Evadarea

Related ebooks

Biographical/AutoFiction For You