Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Kärlek över Atlanten
Kärlek över Atlanten
Kärlek över Atlanten
Ebook62 pages43 minutes

Kärlek över Atlanten

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

En svenska möter amerikansk man på en chatt för 55+. Kärlek uppstår nästan på en gång. De möts i Los Angeles efter 1 månad. Passion, kärlek och senare bröllop. Hon flyttar till USA. Kulturkrockar, missförstånd, skilda traditioner, svårigheter som löses! Hon får cancer i USA men överlever. Han dör nyligen i en plötslig död.
Match made in Heaven. Boken finns också på engelska.
LanguageSvenska
Release dateFeb 4, 2016
ISBN9789175693071
Kärlek över Atlanten
Author

Inger Kier

Inger Kier is a Certified Psychologist / Psychotherapist from Stockholm, Sweden.

Related to Kärlek över Atlanten

Related ebooks

Related categories

Reviews for Kärlek över Atlanten

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

  Book preview

  Kärlek över Atlanten - Inger Kier

  södern."

  16 ÅR INNAN - MÖTET

  Vi träffades på nätet. Vi hade smeknamn i den här chatten. Han var Sluggo och jag var Wonder. Vi hade båda kommit in i denna chatt 55+. Man kan väl säga, att vi var pionjärer att mötas på detta sätt - i en chatt.

  Vi hade varit i denna i en vecka, när jag såg denna Sluggo chatta med kvinnor om hans underbara tulpaner. Plötsligt, chattade han med mig: Jag har varit i Falun, en svensk stad. Han kunde se att jag var från Sverige i min profil.

  Detta fick mig intresserad. Någon känner till Sverige och har varit där! De flesta var amerikanare i den här chatten.

  Åh, du har varit i Falun?

  Ja, jag har en moster där.

  OK.

  Det var i början och han fick mig intresserad. Det var inte sant, men han ville ha min uppmärksamhet - och han fick det. Det var något i luften, - känslor - något mycket speciellt mellan oss, även om vi hade hela Oceanen emellan. Jag fick känslor för Sluggo. Jag kan inte förklara det, men jag kände mig så nära honom. I chatten kan du gå in i ett rum för att vara för er själva, så ingen såg, vad du chattade om. Så vi gjorde det. Han sade samma sak om mig. När han var i den här chatten hade han känslor för

  Enjoying the preview?
  Page 1 of 1