Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Brand Identity Breakthrough: How to Craft Your Company's Unique Story to Make Your Products Irresistible
Brand Identity Breakthrough: How to Craft Your Company's Unique Story to Make Your Products Irresistible
Brand Identity Breakthrough: How to Craft Your Company's Unique Story to Make Your Products Irresistible
Audiobook6 hours

Brand Identity Breakthrough: How to Craft Your Company's Unique Story to Make Your Products Irresistible

Written by Gregory V. Diehl

Narrated by Gregory V. Diehl

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

About this audiobook

Does your business have a story to tell? It should! From the moment you first opened your doors, you began crafting it. With every new product you release, you carve out an even more unique niche in your industry. This all builds up to one thing—brand identity. Does yours stand out from the crowd?

With a decade of experience studying businesses across the world, Diehl has unlocked the key to creating innovative brand identities and distinct business stories. In Brand Identity Breakthrough, you and your small business will learn how to develop a strong brand identity by combining your personality and values with the functionality of your products, becoming an irreplaceable brand and company.

Whether you lead a growing company, or are just starting out, Brand Identity Breakthrough will give you a smarter way to think about product development flow, branding, brand mapping strategy, and business model generation. With proven, and well-organized logic, it will set you on the path to selling more—and at higher prices—giving the customers exactly what they want and sending your profits through the roof.
In Brand Identity Breakthrough, you will learn…

•How to incorporate a unique selling proposition into your branding
•The best methods for selling products to customers as a small business
•How to use business storytelling to sell products in both physical and online marketplaces


Table of Contents

Section I: Why Identity Matters
Chapter 1: Can You Tell a Good Story? (The Importance of Business Storytelling)
Chapter 2: When Good Ideas Fail
Chapter 3: Why Entrepreneurs Fail to See Their Own Value
Chapter 4: Why Others Fail to See Your Value

Section II: Creating Your Brand Identity

LanguageEnglish
Release dateApr 22, 2018
ISBN9781509492435
Author

Gregory V. Diehl

Gregory V. Diehl understands the transformative power of the right book in the right hands. He writes with the hopes that his work will make its way to those who need it: deep thinkers unsatisfied with ordinary approaches to important subjects. His work often deconstructs and challenges cultural narratives that keep people from establishing and embodying who they really are. When he's not writing, Gregory offers alternative education and mentorship informed by his wealth of diverse cultural experience across the globe. Residing now in a scenic village in Armenia, amidst a backdrop of books and felines, Gregory's preferred pastime is silent contemplation.Գրեգորի Վ. Դիլը հասկանում է, թե այս գիրքն ինչ փոխակերպող ուժ ունի, երբ ճիշտ մարդու ձեռքերում է։ Նա գրում է հույսով, որ իր աշխատանքը օգտակար կլինի նրանց համար, ովքեր սրա կարիքն ունեն. խորաթափանց մարդկանց, ում չի բավարարում կարեւոր իրերի եւ երեւույթների մասին հպանցիկ մոտեցումները։ Նրա աշխատանքը հաճախ ապակառուցում եւ հարցականի տակ է դնում մշակութային նարատիվները, որոնք սահմանում եւ մարմնավիրում են մարդկանց իրական եսը։ Գրեգորին, բացի գրելը, ազատ ժամանակ էլ առաջարկում է այլընտրանքային կրթություն եւ առաջնորդություն է անում իր ունեցած հարուստ եւ բազմազան մշակութային փորձի հիման վրա, որը ձեռք է բերել աշխարհի շուրջ ճամփորդելիս։ Այժմ բնակվելով Հարաստանի գեղատեսիլ գյուղում, գրքերի եւ կատուների ֆոնին, Գրեգորիի սիրած զբաղմունքը լուռ խորհրդածելն է։

More audiobooks from Gregory V. Diehl

Related to Brand Identity Breakthrough

Related audiobooks

Small Business & Entrepreneurs For You