Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Dörmögő Dömötör utazásai
Dörmögő Dömötör utazásai
Dörmögő Dömötör utazásai
Ebook154 pages1 hour

Dörmögő Dömötör utazásai

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Már évtizede jelentek meg Sebők Zsigmond tollából a Mackó úr-történetek, mikor eszébe jutott, hogy hősünknek hangzatosabb névre kellene „magyarosítania”. Így lett belőle Dörmögő Dömötör. Tudásszomja azonban nem csillapodott, s minthogy kedves időtöltéséhe
LanguageMagyar
Release dateMar 9, 2016
ISBN9789633763940
Dörmögő Dömötör utazásai

Read more from Sebők Zsigmond

Related to Dörmögő Dömötör utazásai

Related ebooks