Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Kolleblommen
Kolleblommen
Kolleblommen
Ebook244 pages4 hours

Kolleblommen

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Dit verhaal van een positieve strijd tegen borstkanker toont aan dat zelfs aan het einde van de donkerste tunnel een hoopgevend lichtpunt te zien is.

"Kolleblommen" verscheen oorspronkelijk in 2009, en was het eerste boek van uitgeverij Bola Editions. Het wordt ook de eerste ebook-uitgave van deze uitgeverij bij vzw de Scriptomanen.

Auteur Noëlla Danckaert werd geboren op Kerstavond 1948, vandaar haar voornaam. Ze groeide op als derde kind in een warm nest van acht kinderen, studeerde af als vroedvrouw in 1969 en bleef al die tijd in Sint-Vincentius (na de fusie AZ Sint-Lucas) in Gent werken. Noëlla Danckaert is getrouwd en moeder van drie kinderen, en grootmoeder van (voorlopig?) drie kleinkinderen.

LanguageNederlands
Release dateFeb 13, 2013
ISBN9781301840083
Kolleblommen
Author

Noëlla Danckaert

Noëlla Danckaert werd geboren op Kerstavond 1948, vandaar haar voornaam. Ze groeide op als derde kind in een warm nest van acht kinderen, studeerde af als vroedvrouw in 1969 en bleef al die tijd in Sint-Vincentius (na de fusie AZ Sint-Lucas) in Gent werken. Noëlla Danckaert is getrouwd en moeder van drie kinderen, en grootmoeder van (voorlopig?) drie kleinkinderen.

Related to Kolleblommen

Related ebooks

Related articles

Reviews for Kolleblommen

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

    Book preview

    Kolleblommen - Noëlla Danckaert

    Enjoying the preview?
    Page 1 of 1