Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

El nou món (La tribu de la Kai #2)
El nou món (La tribu de la Kai #2)
El nou món (La tribu de la Kai #2)
Ebook53 pages15 minutes

El nou món (La tribu de la Kai #2)

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

La tribu de la Kai va aconseguir refugiar-se en una cova després de tot el caos viscut. El que la colla no s'esperava, però, era que l'entrada de la cova es taponés per sorpresa, o, pitjor encara, que a dins hi visquessin éssers misteriosos amb veus estranyes… La vida d'una nena cavernícola no és precisament una passejadeta amable per la prehistòria.
LanguageCatalà
Release dateFeb 22, 2024
ISBN9788410090125
El nou món (La tribu de la Kai #2)

Related to El nou món (La tribu de la Kai #2)

Titles in the series (2)

View More

Related ebooks

Reviews for El nou món (La tribu de la Kai #2)

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

    Book preview

    El nou món (La tribu de la Kai #2) - Raquel Díaz Reguera

    Enjoying the preview?
    Page 1 of 1