Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Gramatica limbii engleze
Gramatica limbii engleze
Gramatica limbii engleze
Ebook292 pages40 hours

Gramatica limbii engleze

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Această gramatică a limbii engleze a fost concepută pentru a răspunde nevoilor celor care utilizează constant engleza, dar şi curiozităţii celor care o studiază. Ea le permite tuturor, de la începători la utilizatorii cei mai avansaţi, să-şi însuşească şi/sau să recapituleze mecanismele limbii engleze. Regulile esenţiale sunt explicate clar şi sunt ilustrate prin numeroase exemple din viaţa de toate zilele. Un glosar de termeni gramaticali,
ce se întinde de la pagina 9 la pagina 16, te ajută să te orientezi şi să înţelegi mai bine vocabularul specializat folosit de-a lungul întregii cărţi. Ediţia de faţă cuprinde şi un capitol de expresii englezeşti idiomatice.
Această gramatică de buzunar, reprezentativă pentru engleza de azi, este instrumentul de referinţă ideal pentru cei aflaţi în căutarea unei lucrări practice şi accesibile.

LanguageRomână
Release dateFeb 16, 2017
ISBN9786063367182
Gramatica limbii engleze

Related to Gramatica limbii engleze

Related ebooks

Young Adult For You