Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Dictionar Juridic Explicativ Englez-Roman Vol.2
Dictionar Juridic Explicativ Englez-Roman Vol.2
Dictionar Juridic Explicativ Englez-Roman Vol.2
Ebook272 pages3 hours

Dictionar Juridic Explicativ Englez-Roman Vol.2

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Volumele 1 si 2 ale Dictionarului juridic explicativ englez – roman constituie un instrument de lucru complex, rezultat al unei experiente indelungate in predarea traducerii juridice in care ne-am lovit adesea, impreuna cu studentii, de resurse lexicografice insuficiente in domeniu.

Dictionarul juridic explicativ englez-roman este structurat in 2 parti: volumul 1 – literele A-G si volumul 2 – literele H-Z.

El este o compilatie de termeni si definitii provenind din surse competente si se adreseaza, atat studentilor din facultatile de profil juridic, economic si traductologic, cat si practicienilor din birourile de traduceri si din institutiile administrative si judiciare. Utilitatea sporita a dictionarului consta in explicatiile ce insotesc in paranteza termenii, atat in engleza cat si in romana, si care au ca scop clarificarea si dezambiguizarea sensului, cu precadere in situatii cand nu exista o corespondenta directa in limba romana.

Lucrarea contine, pe langa cuvintele titlu in engleza cu explicatia si traducerea in limba romana, si o serie de expresii cu acesti termeni juridici si echivalentele lor.

LanguageRomână
Release dateMay 5, 2022
ISBN9786060713357
Dictionar Juridic Explicativ Englez-Roman Vol.2
Author

Luminita Frentiu

Luminita Frentiu este conf.univ.dr. la Universitatea de Vest din Timisoara unde lucreaza din 1990.Detine un doctorat in Lingvistica generala si este coordonatorul programului de studii masterale Teoria si Practica Traducerii.Preda cursuri de pragmatica, analiza discursului si traducere juridica. Este redactorul sef al revistei Romanian Journal of English Studies, publicata de Sciendo – DeGruyter.

Related to Dictionar Juridic Explicativ Englez-Roman Vol.2

Related ebooks

ESL For You

View More

Related categories

Reviews for Dictionar Juridic Explicativ Englez-Roman Vol.2

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

  Book preview

  Dictionar Juridic Explicativ Englez-Roman Vol.2 - Luminita Frentiu

  Luminiţa Frenţiu

  Dicţionar juridic explicativ

  englez – român

  volumul 2

  H-Z

  logo letras negru 2020 - 300 pix e pub

  Copyright

  Dicţionar juridic explicativ englez – român, vol. 2 H-Z

  COPYRIGHT 2021 LUMINIŢA FRENŢIU

  COPYRIGHT 2021 Editura LETRAS

  Toate drepturile rezervate.

  ISBN ePub 978-606-071-335-7

  Publicat de Letras

  https://letras.ro/

  Distribuit de https://piatadecarte.net/

  Contact editura: edituraletras@piatadecarte.com.ro

  contact@letras.ro

  Această carte este protejată de legea dreptului de autor.

  Din respect pentru autorul cărţii, folosiţi-o pentru uzul personal.

  Puteţi reproduce extrase din această carte în limita a 300 de cuvinte, pe site-ul, blogul dvs., în reţelele sociale, folosind întotdeauna semnele citării, urmate de titlul cărţii DICŢIONAR JURIDIC EXPLICATIV ENGLEZ – ROMÂN, VOL. 2 H-Z, un link către această carte şi către Editura Letras.

  INTRODUCERE

  Dicţionarul juridic explicativ englez-român este structurat în 2 părți: volumul 1 – literele A-G și volumul 2 – literele H-Z.

  El este o compilaţie de termeni şi definiţii provenind din surse competente şi se adresează, atât studenţilor din facultăţile de profil juridic, economic şi traductologic, cât şi practicienilor din birourile de traduceri şi din instituţiile administrative şi judiciare. Utilitatea sporită a dicţionarului constă în explicaţiile ce însoţesc în paranteză termenii, atât în engleză cât şi în română, şi care au ca scop clarificarea și dezambiguarea sensului, cu precădere în situaţii când nu există o corespondenţă directă în limba română.

  Lucrarea conţine, pe lîngă cuvintele titlu în engleză cu explicaţia şi traducerea în limba română, şi o serie de expresii cu aceşti termeni juridici şi echivalenţele lor.

  Cuprins

  Dicţionar juridic explicativ englez – român, vol. 2 H-Z

  Copyright

  H

  I

  J

  K

  L

  M

  N

  O

  P

  R

  S

  T

  U

  V

  W

  X

  Y

  Z

  BIBLIOGRAFIE

  H

  habeas corpus [Legal action, or writ, through which a person can seek relief from unlawful detention of themselves or another person]. act justificativ [Să aduci persoana respectivă în faţa instanţei, ordin către un funcţionar să aducă persoana pe care o deţine sub controlul său înaintea instanţei de judecată]; writ of habeas corpus mandat „habeas corpus", somaţie de aducere în faţa instanţei

  habitability [The conformance of a residence or abode to the implied warranty of habitability; an implied warranty or contract, meaning it does not have to be an express contract, covenant, or provision of a contract; it is a common law right of a tenant or legal doctrine]. caracter locuibil [În care se poate locui, bun de locuit, locuibil]

  habitant n. [A person who inhabits a particular place]. locuitor [Persoană care are domiciliul obişnuit într-un loc determinat (într-un oraş, într-o regiune, într-o ţară etc.)]

  habitation n. [The act of inhabiting or the state of being inhabited]. habitaţie; servitute personală ce constă în folosinţa unei case [Sarcină care grevează asupra unui bun imobiliar, izvorând din situaţia naturală a bunului sau dintr-o convenţie]; habitation tax chirie

  habitual adj. [Of the nature of a habit; being such by force of habit]. obişnuit, uzual [Obişnuit, frecvent] habitual criminal criminal de profesie; habitual offender recidivist.

  haereditas iacens [Succession which has opened but has not transferred to heirs is created]. succesiune neacceptată încă de erede; succesiune vacantă [Succesiunea iacentă, vacantă, susţine persoana defunctului]

  haggling [A form of distributive negotiation, haggling means to negotiate, argue, or barter about the terms of a business transaction, usually focussing on the purchase or selling price of a product or service] tocmeală [Discuţie, tratative purtate pentru stabilirea preţului unei mărfi; târguială; învoială, acord, convenţie; tocmeală agricolă = (în România între anii 1866 şi 1945) contract încheiat între moşieri (sau mari arendaşi) şi ţărani la luarea în arendă de către aceştia din urmă a unor parcele de pământ; învoială agricolă; condiţie; (în) organizare, rânduială, orânduire]

  half adj. jumătate half fare [The reduced fee paid by a traveller allowing him or her to make use of a public transport system; a tariff for the carriage of passengers]. tarif redus la jumătate [Taxă oficială fixată pentru anumite prestaţii de serviciu, pentru vânzarea anumitor articole, transporturi de mărfuri şi de persoane etc., care este redusă la jumatate]. half-blood [Sharing one parent only, a half brother or half sister. Half blood should not be confused with half breed, which was a pejorative expression for a person born of parents of two races, particularly Native American and white]. frate vitreg; soră vitregă [(despre copii sau părinţi, determinând natura rudeniei lor reciproce) care nu este rudă de sânge, care a devenit rudă printr-o nouă căsătorie a unuia dintre părinţi]. half-brother/sister frate/soră vitreg(ă), half-tongue, on half pay în disponibilitate.

  hallmark n. marcaj, în special pe metale preţioase.

  hand n. [Possession, ownership, or keeping, power; jurisdiction; care, a participant in an activity, often one who specializes in a particular activity or pursuit] mână; proprietate; executant; semnătură [Stăpânire deplină asupra unui bun; (concr.) bun material stăpânit, mai ales pământ (agricol) sau imobil, în baza unui drept recunoscut; proprietate literară (sau artistică) = drept de care se bucură un autor de a dispune după voie de operele sale literare sau artistice, putându-le edita, reproduce etc.; Trăsătură predominantă care caracterizează o fiinţă, un lucru, un fenomen etc. şi care diferenţiază o fiinţă de alta, un lucru de altul etc.; caracteristică, trăsătură, însuşire]; balance in hand sold creditor, hand borrow gaj manual; hand sale vânzare de bunuri mobiliare; hand writing manuscris; note of hand bon.

  hand v. a înmâna, a da to hand down sentence a aplica/ a da o pedeapsă; to hand over a property a transmite o proprietate.

  handicraft v. întreprindere meşteşugărească.

  handle v. a mânui; a manipula; a face comerţ to handle a ship a manevra o corabie, to handle claims [To cope with or dispose of complaints and claims]. a soluţiona reclamaţiile şi revendicările [A soluţiona reclamaţii şi revendicări]. to handle goods a manipula mărfuri.

  hangman n. [A man employed to execute condemned prisoners by hanging]. călău [Bărbat însărcinat cu executarea osândiţilor la moarte, gâde, hoher; om crud, sângeros, care supune pe cineva la chinuri, tiran, ucigaş]

  harass v. [Systematic and/or continual unwanted and annoying pestering, which often includes threats and demands. This can include lewd or offensive remarks, sexual advances, threatening telephone calls from collection agencies, hassling by police officers or bringing criminal charges without cause]. a hărţui [(persoane) a deranja într-una cu repetarea insistentă a aceluiaşi lucru (pretenţii, reproşuri etc.); a necăji; a pisa; (duşmani) a ataca în permanenţă, la intervale de timp mici, pentru a slei de puteri; (fiinţe) a irita peste măsură în mod intenţionat; a zădărî; a întărâta; a necăji pe cineva cu tot felul de neplăceri, a nu lăsa în pace pe cineva, a cicăli, a sâcâi, a pisa; a purta discuţii repetate şi contradictorii cu cineva, a se lua la ceartă sau la bătaie, a se încăiera]

  harassment [The act of systematic and/or continued unwanted and annoying actions of one party or a group, including threats and demands. The purposes may vary, including racial prejudice, personal malice, an attempt to force someone to quit a job or grant sexual favors, apply illegal pressure to collect a bill or merely gain sadistic pleasure from making someone anxious or fearful]. hărţuire [Acţiunea de a (se) hărţui şi rezultatul ei]

  harbour n. [A sheltered port where ships can take on or discharge cargo; a place of refuge and comfort and security]. port; adăpost, refugiu [Drept de a se stabili pe teritoriul altei ţări, de care se bucură în virtutea legii un refugiat politic]. harbour dues taxe portuare, to give harbour to a acorda azil cuiva.

  harbour v. a acorda azil cuiva secretly shelter [As of fugitives or criminals] a ascunde pe cineva.

  hard adj. hard and fast rule [Clear rule which you must obey]. regulă absolută/ riguroasă [O regulă strictă care trebuie respectată]. hard bargain [An agreement between parties (usually arrived at after discussion) fixing obligations of each]. convenţie necondiţionată [O convenţie necondiţionată între două părţi]. hard case caz grav (pasibil de o pedeapsă aspră), recidivist, infractor inveterat, hard-core [Stubbornly resistant to change or improvement; intensely loyal; extremely explicit]. vădit, explicit; cronic; dur, intransigent; nepermis; hard-core cartel – cartel explicit; hard-core group – grup intransigent; hard-core price fixing – înţelegeri explicite de fixare a preţurilor; hard-core restriction – practică explicită (care restricţionează concurenţa) [Care nu se abate de la o anumită linie adoptată, care nu acceptă concilieri sau compromisuri; incoruptibil, neînduplecat], hard labour [Compulsory physical labor coincident with a prison term imposed as punishment for a crime]. muncă silnică [Pedeapsă judiciară grea, care se aplică pentru fapte penale grave, constând din închisoare şi muncă forţată (în ocnele de sare)]

  hardship n. hardship case [A very difficult case to solve]. caz greu de rezolvat [Caz greu de rezolvat]

  harm n. [Damage or injury: physical, mental, or moral impairment or deterioration; injure somebody or something: to cause physical, mental, or moral impairment or deterioration]. daună, prejudiciu; efect negativ; to cause harm – a provoca daune [Pagubă, vătămare, prejudiciu (material sau moral). loc. prep. în dauna (cuiva sau a ceva) = în paguba, în detrimentul (cuiva sau a ceva); despăgubire. [pr.: da-u-] – din lat. damnu]

  harmful adj. [Causing damage or injury]. prejudiciabil; nociv; harmful effect – efect negativ [Care poate aduce prejudicii; păgubitor, vătămător]

  have v. have a bad record [To have a bad reputation]. a avea o reputaţie rea [A avea o reputaţie rea]. have a criminal record [To have a list of past crimes for which an individual has been convicted of]. a avea dosar penal, a avea cazier penal [A avea dosar penal, a avea cazier penal]. have a good record [To have a good reputation]. a avea o reputaţie bună [A avea o reputaţie bună]. have a writ served [To send a peremptory writ to someone]. a trimite cuiva o citaţie [A trimite cuiva o citaţie]. have lifetime tenure [A term of office that lasts for the office holder's lifetime, unless the office holder is removed from office under extraordinary circumstances]. a avea drept de posesiune pe viaţă, a deţine o funcţie pe viaţă [A avea drept de posesiune pe viaţă, a deţine o funcţie pe viaţă]

  haver n. [A possessor; a holder]. posesor al unui document juridic (Scoţia) [Persoană care deţine un document juridic]

  head n. cap; șef head of household [A term used in homestead exemptions to designate the person in charge of managing and supporting a family, it need not be a parent]. capul familiei; stăpânul casei locatar al casei [Capul familiei; stăpânul casei locatar al casei]. headnote [A brief summary of a particular point of law that is added to the text of a court decision to aid readers in interpreting the highlights of an opinion]. sumarul cazului [Sumarul unui punct de lege]. head-note of a judgement rezumat al unei decizii [Rezumat al unei decizii]

  health n. sănătate health and safety at work act [Primary piece of legislation covering occupational health and safety in the United Kingdom]. legea sănătăţii şi siguranţei la locul de muncă [Legea sănătăţii şi siguranţei la locul de muncă], health benefit [A form of insurance that pays for medical expenses, it is sometimes used more broadly to include insurance covering disability or long-term nursing or custodial care needs]. indemnizaţie de boală [Indemnizaţie care se primeşte în caz de boală]

  hear v. [Examine or hear (evidence or a case) by judicial process]. a audia [A asculta un martor în vederea rezolvării unui proces; a asculta un şir de lecţii, de prelegeri, de înregistrări muzicale etc.] to hear a case a audia un process, to hear a case in camera a audia un process cu uşile închise, to hear a witness a audia într-un proces un martor

  hearing n. [Any proceeding before a judge or other magistrate without a jury in which evidence and/or argument is presented to determine some issue of fact or both issues of fact and law, a hearing usually refers to brief sessions involving a specific question at some time prior to the trial itself]. audiere (administrativă), dezbatere judiciară, examinare; înfăţişare [Acţiunea de a audia şi rezultatul ei; ascultarea martorilor într-un proces juridic].

  hearing closure încheierea unei dezbateri, sistarea dezbaterii, hearing in camera audiere cu uşile închise, hearing in virtue of letters rogatory audiere prin comisie rogatorie, hearing officer [Staff member appointed by the Plan Commissio The Hearing Officer hears and makes the final decision on certain conditional uses, as specified in the Plan Commission rules, the Hearing Officer also hears and makes final decisions on certain variances from development standards]. (UE) consilier responsabil cu audierile [(UE) Consilier responsabil cu audierile inculpatului, a părţilor, a martorului, expertului, interpretului]

  hearsay [second-hand evidence in which the witness is not telling what he/she knows personally, but what others have said to him/her; a common objection made by the opposing lawyer to testimony when it appears the witness has violated the hearsay rule; scuttlebutt or gossip]. zvon [Știre, veste (care circulă din om în om); informaţie neîntemeiată, care nu a fost verificată (şi uneori tendenţioasă); rumoare produsă de glasuri, de activitatea sau de mişcarea unei mulţimi; gălăgie]

  heaviest penalty n. maximum de pedeapsă.

  hedge v. [Enclose or bound in with or as it with a hedge or hedges]. a delimita, a încercui; a salva [A (se) stabili, a (se) fixa limitele unui lucru; a (se) mărgini, a (se) limita]

  hedging n. [Any technique designed to reduce or eliminate financial risk. For example, taking two positions that will offset each other if prices change]. acoperirea riscurilor, neutralizarea riscurilor financiare [Neutralizarea riscurilor financiare]

  heir n. [One who acquires property upon the death of another, based on the rules of descent and distribution; anyone who takes (receives something) by the terms of the will]. mostenitor; succesor, urmaş [Persoană care moşteneşte bunuri materiale sau care devine, prin succesiune, beneficiarul unui drept]. heir apparent [The person who is expected to receive a share of the estate of a family member if he/she lives longer, or is not specifically disinherited by will]. moştenitor prezumtiv, posibil moştenitor [Persoană care este îndreptăţită de lege să moştenească bunuri materiale sau să urmeze pe cineva într-un post, într-o demnitate; succesor, urmaş]. heir-at-law [The person legally entitled to inherit the property of someone who dies intestate]. moştenitor de drept, moştenitor legitim; succesor de drept, succesor legitim [Persoană care moşteneşte bunuri materiale sau care devine, prin succesiune, beneficiarul unui drept; persoană care urmează pe cineva într-un post, într-o demnitate; succesor, urmaş]. heir in remainder [One designation conditioned by another person who comes first in inheritance]. moştenitor substituit [Numire de herede subsidiară sau, mai bine zis o numire condiţionată de soarta altuia care are prioritate]. heir in tail [Heir who comes into the poepsion of an inheritance once he reaches the coming of age]. moştenitor la majorat [Persoană care moşteneşte anumite lucruri la majorat]. heir of the body [Term for the English legal principle that certain types of property pass to a descendant of the grantee according to a fixed order of kinship, upon the death of the grantee, a designated inheritance such as a parcel of land, a peerage, or a monarchy, passes automatically to that living, legitimate, natural descendant of the grantee]. moştenitor descendent direct [Moştenitor descendent direct după moartea persoanei care transmite bunurile]. heir presumptive [An heir whose claim can be defeated by the birth of a closer relative before the death of the ancestor]. moştenitor prezumptiv [Persoana care urmează să moştenească o demnitate, o funcţie etc. sau să succeadă pe cineva într-o demnitate, într-o funcţie]

  heirdom/heirship n. [Succession by right of blood, inheritance]. moştenire, succesiune de drept [moştenire]. to come into a heirdom a intra în posesia unei moşteniri

  heirless [Destitute of an heir.]. intestat, fără succesori [Care se află în absenţa unui testament, situaţie în care legea reglementează transmiterea bunurilor]

  heirless adj. [Feminine heir, often used to denote a woman who has received a large amount upon the death of a rich relative, as in the department store heiress]. fără succesor; abintestat [Care nu are urmași, moștenitori]

  heirloom n. [A valued possession passed down in a family through succeeding generations; an article of personal property included in an inherited estate]. amintire de familie [Obiecte (mobilă, bijuterii) de familie]

  henceforth adv. [From now on; from this point forward]. de acum înainte [De acum înainte]

  hereafter adv. [Immediately following this in time, order, or place; after this]. după aceasta [După aceasta]

  hereby adv. [By virtue of this act, decree, bulletin, or document; by this means]. prin prezenta [Prin prezenta]

  hereditament n. [Any kind of property which can be inherited, this is old-fashioned language still found in some wills and deeds]. bunuri, drepturi transmise prin moştenire, succesiune [Bunuri, drepturi transmise prin moştenire, succesiune]

  hereditary adj. ereditar hereditary peerage [Rank of the Peerage (system of titles of nobility in the United Kingdom, part of the British honours system) in UK]. rang de pair (ereditar); aristocraţie, titlu nobiliar ereditar [Pătură a unei clase sociale sau a unui grup social care se bucură de mari privilegii, datorate originii, bogăţiei şi poziţiei sale sociale; p. gener.; (în orânduirea sclavagistă) clasă socială dominantă, formată din marii posesori de pământ şi de sclavi; (în orânduirea feudală) clasă socială dominantă a nobililor – din fr. Aristocratie]

  herein adv. [In this matter, book, etc.]. aici, în această carte; prin aceasta, inclus [Aici, în această carte; prin aceasta, inclus]

  hereinafter adv. [In a later part of this document ]. în continuare [În continuare]

  hereof adv. [Of this]. al acestuia, de acesta [Al acestuia, de acesta]

  hereon adv. [On this; hereupon]. la care, drept care; drept urmare, ca rezultat [La care, drept care; drept urmare, ca rezultat]

  hereto adv. la prezenta, la acesta hereto annexed [Attached to this document, matter, or propositio]. anexat la prezenta [Anexat la prezenta]

  hereunder adv. [A subsequent part of this document or statement or matter etc.; under the terms of this agreement]. de mai jos [De mai jos]

  herewith adv. [Along with this; by this means; hereby]. cu acesta [Cu acesta]

  hidden adj. ascuns, disimulat hidden tax [A tax paid unwittingly by the consumer (such as ad valorem taxes)]. impozit disimulat [Plătit de altă persoană]

  high adj. înalt, sus-pus High Commissioner [Title of various high-ranking, special executive positions held by a commission of appointment]. comisar al guvernului [(în

  Enjoying the preview?
  Page 1 of 1