Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Dictionar Juridic Explicativ Englez-Roman Vol.1
Dictionar Juridic Explicativ Englez-Roman Vol.1
Dictionar Juridic Explicativ Englez-Roman Vol.1
Ebook306 pages4 hours

Dictionar Juridic Explicativ Englez-Roman Vol.1

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Volumele 1 si 2 ale Dictionarului juridic explicativ englez – roman constituie un instrument de lucru complex, rezultat al unei experiente indelungate in predarea traducerii juridice in care ne-am lovit adesea, impreuna cu studentii, de resurse lexicografice insuficiente in domeniu.

Dictionarul juridic explicativ englez-roman este structurat in 2 parti: volumul 1 – literele A-G si volumul 2 – literele H-Z.

El este o compilatie de termeni si definitii provenind din surse competente si se adreseaza, atat studentilor din facultatile de profil juridic, economic si traductologic, cat si practicienilor din birourile de traduceri si din institutiile administrative si judiciare. Utilitatea sporita a dictionarului consta in explicatiile ce insotesc in paranteza termenii, atat in engleza cat si in romana, si care au ca scop clarificarea si dezambiguizarea sensului, cu precadere in situatii cand nu exista o corespondenta directa in limba romana.

Lucrarea contine, pe langa cuvintele titlu in engleza cu explicatia si traducerea in limba romana, si o serie de expresii cu acesti termeni juridici si echivalentele lor.

LanguageRomână
Release dateMay 5, 2022
ISBN9786060713340
Dictionar Juridic Explicativ Englez-Roman Vol.1
Author

Luminita Frentiu

Luminita Frentiu este conf.univ.dr. la Universitatea de Vest din Timisoara unde lucreaza din 1990.Detine un doctorat in Lingvistica generala si este coordonatorul programului de studii masterale Teoria si Practica Traducerii.Preda cursuri de pragmatica, analiza discursului si traducere juridica. Este redactorul sef al revistei Romanian Journal of English Studies, publicata de Sciendo – DeGruyter.

Related to Dictionar Juridic Explicativ Englez-Roman Vol.1

Related ebooks

Law For You

View More

Reviews for Dictionar Juridic Explicativ Englez-Roman Vol.1

Rating: 5 out of 5 stars
5/5

1 rating0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

  Book preview

  Dictionar Juridic Explicativ Englez-Roman Vol.1 - Luminita Frentiu

  Luminiţa Frenţiu

  Dicţionar juridic explicativ

  englez – român

  volumul 1

  A-G

  logo letras negru 2020 - 300 pix e pub

  Copyright

  Dicţionar juridic explicativ englez – român, vol. 1 A-G

  COPYRIGHT 2021 LUMINIŢA FRENŢIU

  COPYRIGHT 2021 Editura LETRAS

  Toate drepturile rezervate.

  ISBN ePub 978-606-071-334-0

  Publicat de Letras

  https://letras.ro/

  Distribuit de https://piatadecarte.net/

  Contact editura: edituraletras@piatadecarte.com.ro

  contact@letras.ro

  Această carte este protejată de legea dreptului de autor.

  Din respect pentru autorul cărţii, folosiţi-o pentru uzul personal.

  Puteţi reproduce extrase din această carte în limita a 300 de cuvinte, pe site-ul, blogul dvs., în reţelele sociale, folosind întotdeauna semnele citării, urmate de titlul cărţii DICŢIONAR JURIDIC EXPLICATIV ENGLEZ – ROMÂN, VOL. 1 A-G, un link către această carte şi către Editura Letras.

  INTRODUCERE

  Dicţionarul juridic explicativ englez-român este structurat în 2 părți: volumul 1 – literele A-G și volumul 2 – literele H-Z.

  El este o compilaţie de termeni şi definiţii provenind din surse competente şi se adresează, atât studenţilor din facultăţile de profil juridic, economic şi traductologic, cât şi practicienilor din birourile de traduceri şi din instituţiile administrative şi judiciare. Utilitatea sporită a dicţionarului constă în explicaţiile ce însoţesc în paranteză termenii, atât în engleză cât şi în română, şi care au ca scop clarificarea și dezambiguizarea sensului, cu precădere în situaţii când nu există o corespondenţă directă în limba română.

  Lucrarea conţine, pe lîngă cuvintele titlu în engleză cu explicaţia şi traducerea în limba română, şi o serie de expresii cu aceşti termeni juridici şi echivalenţele lor.

  Cuprins

  Dicţionar juridic explicativ englez – român, vol. 1 A-G

  Copyright

  Introducere

  A

  B

  C

  D

  E

  F

  G

  Bibliografie

  A

  a fortiori lat. [For similar but even stronger reasons] cu atât mai mult [Dacă legea permite mai mult, implicit permite si mai puţin]

  ab intestat lat. [An heir, ab intestat, is one on whom the law casts the inheritance or estate of a person who dies intestate] fără testament [Moştenire legală - transmiterea patrimoniului succesoral are loc în temeiul legii în ordinea, în cotele, precum şi la persoanele prevăzute de lege]

  abalienate v. [To cause alienation, to estrange] a aliena, a înstrăina

  abandon v. [To intentionally and permanently give up, surrender, leave, desert or relinquish all interest or ownership in property, a home or other premises, a right of way, and even a spouse, family, or children] a abandona, a lăsa la voia întâmplării [A lăsa la voia întâmplării; a părăsi, lăsând fără nici un sprijin. ~ familia, locuri sau persoane, a lăsa, plecând în altă parte; a părăsi]

  abandonee n. [One to whom something is legally abandoned] cesionar

  abandonment n. [The act of intentionally and permanently giving up, surrendering, deserting or relinquishing property, premises, a right of way, a ship, contract rights, a spouse and/or children]. abandon, părăsire, renunţare [Decizia de a renunţa la un bun sau la un drept (de regulă) de proprietate, luată în anumite condiţii prevăzute de lege]; abandonment of action/claim renunţare la o acţiune / pretenţie; abandonment of cargo abandon de mărfuri în caz de avarii; abandonment of easement [Abandonment of a right afforded a person to make limited use of another's real property] renunţare la exerciţiul unei servituţi; abandonment of sunkenship abandonarea vasului scufundat

  abasament n. [Returning to a condition or situation that is worse than the present one]. retrogradare [A trece pe cineva într-o funcţie sau într-un post inferior celui avut înainte]

  abatable adj. [What can be cancelled, got rid of]. care poate fi anulat/ abrogat

  abate v. [To do away with a problem, such as a public or private nuisance or some structure built contrary to public policy]. a anula; a abroga

  abatement n. [The removal of a problem which is against public or private policy, or endangers others, including nuisances; an equal reduction of benefits to beneficiaries (heirs) when an estate is not large enough to pay each beneficiary in full; an equal reduction of recovery of debts by all creditors when there are not enough funds or assets to pay the full amount]. anulare, abrogare; rabat, reducere; suprimare [(despre o lege) Suspendarea judecării unei cauze la cererea părţilor; (despre bani) reducerea preţului de vânzare convenit când vânzătorul nu poate preda bunul vândut întruvât nu are calităţile pe care le-a indicat când a făcut oferta].

  abatement of criminal procedure încetarea urmăririi penale; abatement of customs and exercise duties suprimare de taxe vamale şi indirecte

  abatement of debts, of legacies [When the assets or the funds of a deceased person are not sufficient to fully pay all the credits and legacies, they abate proportionately]. reducerea debitelor/legatelor; abatement of purchase money anularea preţului de vânzare-cumpărare; plea in abatement [The defeating of a particular action by some matter of fact, such as a defect in form].cerere de nulitate; writ of abatement ordin judiciar pentru înlăturarea unor abuzuri (lat. de documento amovendo)

  abbreviate n. [Abridgement, abstract]. conspect; rezumat [Conspect; rezumatul unei petiţii sau a unei decizii judiciare care urmează a fi înregistrată pentru a deveni opozabilă terţilor]; abbreviate of adjudication conspect al unei lucrări de adjudecare imobiliară; abbreviate in bankruptcy conspect al unei cereri de punere de sechestru în caz de faliment

  abdicate v. [To give up a position with no possibility of resuming it]. a abdica; a renega; a renunţa

  to abdicate to all rights a renunţa la toate drepturile

  abdication n. [To give up your rights, titles or responsabilities]. abdicare; renunţare

  abduct v. [To carry off or lead away (a person) illegally and in secret or by force; to kidnap]. a răpi

  abduction n. [The criminal taking away a person by persuasion, by fraud, or by open force or violence]. răpire [A lua pe cineva cu forţa]

  aberration n. [Error; nonsence]. eroare, demenţă

  abet v. [To help someone commit a crime, including helping them escape from police or plan the crime]. a tăinui; a ajuta [A tăinui; a ajuta pe cineva să comită o infracţiune].

  abetment n. [The action of helping someone commit a crime]. incitare, instigare la o infracţiune

  abettor n. [A person who helps someone else to commit a crime]. complice, instigator [Persoana care ajută la incitarea, instigarea unei infracţiuni].

  abeyance n. [Undetermined ownership of an estate that has not yet been assigned; suspension]. întrerupere, suspendare, desuetudine [Suspendare, întrerupere, desuetudine a efectelor unei legi].

  inheritance in abeyance [A state of expectancy in respect of property in cases where the sole right is not vested in one person]. succesiune vacantă; law in abeyance lege neaplicată; to be/fall in abeyance a cădea în desuetudine

  abidance n. [To obey, to follow a rule, an order etc.]. respectare; abidance by rules respectare a regulilor

  abide v. [To stay, to remain, to endure] a se supune, a rămâne, a persista, a răbda

  to abide by a decision [To accept and comply with a decision]. a se supune unei sentinţe

  ability n. [The quality of being able to do a particular job or activity well]. capacitate (legală), putere, solvabilitate

  ability to inherit capacitate succesorală; ability to make a will capacitate testamentară

  able-bodied adj. [Physically capable of working at a job or in the military. It is often used to describe a person as capable of earning a living and, therefore, of paying alimony or child support]. apt de muncă [Persoană aptă fizic pentru a lucra într-un anumit domeniu].

  abnegation n. [The practice of giving up things that you want or that give you pleasure]. renunţare [Renunţare la un drept, la o credinţă].

  abode n. [The place where you live; residence] domiciliu, locuinţă

  permanent abode [Permanent address]. reşedinţă permanentă; with no fixed abode fără domiciliu, locuinţă

  abolish v. [To cancel, to get rid of a law, system etc.]. a abroga [A abroga o lege, un act normativ].

  abolishable adj. [What can be cancelled, got rid of]. ce poate fi abolit, anulat

  abortion n. [The termination of pregnancy by various means, including medical surgery, before the fetus is able to sustain independent life]. avort, avorton [Întrerupere accidentală sau provocată a gravidităţii înainte ca fătul să poată trăi în afara organismului matern].

  abortive adj. [Not finished and therefore not successful] p