Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Längtan till liv: Om utveckling, mognad och ett stycke tro
Längtan till liv: Om utveckling, mognad och ett stycke tro
Längtan till liv: Om utveckling, mognad och ett stycke tro
Ebook161 pages1 hour

Längtan till liv: Om utveckling, mognad och ett stycke tro

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Livet angår oss alla. Vi skapar bilder av vad ett gott och rikt liv är och försöker forma våra liv efter de bilder vi skapat. Vi lever bara en gång brukar man säga och menar då att det är viktigt att göra
något av det liv man fått. Under ytan finns en längtan som kan leda oss framåt, uppåt och djupare - längtan till liv. Även om varje människa är unik möter vi alla frågor och utmaningar som ingen kan undgå. De tillhör själva existensen - att vara människa. Vi ställs inför val, vi lever med en längtan att ge vårt liv mening, vi vet att den tid som ges oss har ett slut och vi lever alla i beroende av
andra människor som också lever under samma villkor. Var finns det rika livet? Eftersom det finns så många olika röster i samhället behöver vi hjälp för att finna vår väg. Är kristen tro verkligen en hjälp i mötet med de existentiella grundfrågorna? Uttrycket ”ett stycke tro” pekar mot att våra frågor avgör om tron verkligen ger svar.
LanguageSvenska
Release dateJul 7, 2016
ISBN9789175698359
Längtan till liv: Om utveckling, mognad och ett stycke tro
Author

Björn Wiedel

Björn Wiedel är Teol. Dr. med inriktning mot religionspsykologi och religionspedagogik. Han har lång erfarenhet av undervisning i själavård och pedagogik från bl.a. Linköpings Universitet, Teologiska Högskolan, Stockholm och Bräcke diakoni i Göteborg.

Related to Längtan till liv

Related ebooks