Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Mil cretins
Mil cretins
Mil cretins
Ebook114 pages1 hour

Mil cretins

Rating: 3.5 out of 5 stars

3.5/5

()

Read preview

About this ebook

Mil cretins és el nou llibre de relats de Quim Monzó després d'"El millor dels mons". En un pas endavant, Monzó passa comptes amb el dolor, la vellesa, la mort i l'amor. Valent i sense conces­sions, mi­ra a la cara el difícil equilibri entre vida i misèria humana.

Premi de Narrativa Maria Ángels Anglada 2008
LanguageCatalà
Release dateFeb 4, 2020
ISBN9788477276289
Mil cretins

Read more from Quim Monzó

Related to Mil cretins

Titles in the series (13)

View More

Related ebooks