Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

A holdsarló fénye: A teljes történet
A holdsarló fénye: A teljes történet
A holdsarló fénye: A teljes történet
Ebook2,499 pages21 hours

A holdsarló fénye: A teljes történet

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook


Az Uralom Koronája egy ősi, egyedülálló varázserővel rendelkező elveszett ereklye. A civilizációtól távol, az elhagyatott Felejtés-sivataggal körülvett, misztikus Piramisföldön nyugszik titkos rejtekhelyén. A legendák szerint megszerzője Erabon világának urává válhat.


A tolvajfiú Antor, tanítványa Morghan, a varázslónő Kyranda, a szerencsevadász Monteris és az íjásznő Elvana kapják azt az életveszélyes kényszerfeladatot, hogy megszerezzék ezt a fenséges varázstárgyat a rettegett Birodalom császárának. A közös cél a viszontagságokkal teli utazás során elszánt és lelkes csapattá kovácsolja őket össze. Egy ármányos és velejéig romlott rosszakaró, valamint a fondorlatos alvilág jelenléte miatt azonban a folytonos kihívások mellett ellenségekből sincs hiány.


A konfliktusok során szerepet kap a hagyományos küzdelem, a különféle harcművészetek, a mágia szinte minden iskolája és formája, továbbá a pusztán beavatottak által használt titokzatos kozmikus erő. A megpróbáltatások folyamán előtérbe kerülnek birodalmak, népek, kultúrák, vallások, világi és titkos rendek, szokások és kivételes világcsodák; mindeközben változatos helyszíneken igaz barátságok és szenvedélyes szerelmek születnek. Az igazi meglepetéseket mégis az ismert világ peremvidékén túli, lakatlannak vélt vidék tartogatja. Vajon képes lesz-e a csapat megküzdeni minden nehézséggel?


A könyvben ötvöződik a páratlan részletességgel kidolgozott háttérvilág a rendkívül precíz összefonódású, egymásra utaló eseményekkel, és mindezt élethűen színes leírások, filmszerű jelenetek, valamint hangulatos párbeszédek tarkítják. Nem mindennapi terjedelmét, színvonalas tartalmát és kimagasló mélységét tekintve e mű egyike a valaha megírt legnagyobb eredeti alkotásoknak.


www.aholdsarlofenye.hu


LanguageMagyar
Release dateJul 25, 2018
ISBN9786150026053
A holdsarló fénye: A teljes történet

Related to A holdsarló fénye

Related ebooks

Reviews for A holdsarló fénye

Rating: 5 out of 5 stars
5/5

1 rating0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

  Book preview

  A holdsarló fénye - Robert Locksmith

  Robert Locksmith

  A holdsarló fénye

  A teljes történet

  Átdolgozott, bővített kiadás (2018)

  [ → ] Tartalomjegyzék

  Írta és átdolgozta: Robert Locksmith

  Szerkesztés és szöveggondozás: Nagy Eszter és Robert Locksmith

  Műszaki szerkesztés: Robert Locksmith

  Térképek: Robert Locksmith

  A Függelék grafikai illusztrációi: Nagy Eszter

  Borító: Robert Locksmith

  ISBN: 978-615-00-2605-3

  www.aholdsarlofenye.hu

  Copyright © 2018 Robert Locksmith

  Minden jog fenntartva.

  Mária, legcsodálatosabb édesanyám emlékének ajánlva…"

  „Valahol messze, egy távoli világban,

  ahol a beavatottak tudják,

  hogy a gondolataink valóságot teremtenek…"

  Prológus

  Amikor a szemlélő a tiszta, éjszakai eget kémleli, a végtelen kozmosz hunyorgó pontszikráin végigtekintve számtalan naprendszer közül választhat. A világegyetem hatalmassága sajátságos módon gondoskodott az élet jelenlétéről mindenhol, mindenféle körülmények között. Az élettelennek tűnő helyek gyakran rejtve hordozzák magukban a végtelen körforgás üzenetét.

  Egy galaxis peremén, a Khatár-csillagrendszerben, az aranysárga ragyogású nap körül keringő Erabon nevű bolygón a feltételek lehetővé tették a tevékeny élet megjelenését. A kis planéta szárazföldjeinek sorait már taposta emberi láb, de más hasonló értelmes lények is hagytak nyomokat maguk után. Az egyik kontinens lakóinak fejlettségi szintje meghaladta a többiekét, bár világuk egésze még számukra is ismeretlen volt. Dualista módon értelmezték a fejlődést, az előrehaladást, és emiatt a fizikai megtapasztalásokból adódó ésszerű következtetéseken kívül misztikus távlatok után is kutatva jutottak el jelenkorukba. Folytonosan gyarapodó tudásuk kifinomult rendszerré alakult, ahol az acél is, és a mágia is kellő szerepet kapott. Harcosok, kalandorok, lovagok és varázslók barangoltak ismert és ismeretlen tájakon, mindannyian valamilyen céllal: keresték a számukra helyes, megfelelő utat, a pontos helyüket a világban. Legtöbbjük számára már nem voltak teljességgel idegenek a megtapinthatatlan szférák és a természetfeletti erők jelenlétének az elvei, melyeknek korábbi tanulmányozásával a sámánok, a druidák és a papok megalapozták a hit valamennyi változatos ösvényét, végül pedig szervezett vallásokat hoztak létre, megmagyarázva és a társadalomra vetítve interpretációjuk, azaz sajátos felfogásuk lényegét.

  A Megreformált Időszámítás¹ tizedik századának harmadik évtizedében hét különálló politikai hatalom osztozott az északi Fagyföld magaslatai, valamint tundrái és a déli trópusok átjárhatatlan Nagy-dzsungele között elterülő Óvilág kontinensén. Mindegyikük egységes, nagy kiterjedésű országot képezett, jellegzetes hagyományokkal, törvényekkel. Közöttük nem mindig volt összhang, és megkülönböztethető jellemvonásokkal rendelkeztek.

  Az Amurai Királyság a kardforgató harcosok, a kovácsmesterek és a szenvedély földje, és egyidejűleg az egykori terjedelmes Amurai Birodalom royalista maradványa a régió délnyugati, javarészt szubtrópusi zónájában terült el.

  A Birodalom az impozáns Nagy Fallal körülzárt központi területekből tevődött össze, és egy másik kontinensről érkezett, eleinte elszigetelt, önmagát felsőbbrendűnek tituláló idegen nép világhegemóniájaként emelkedett ki vetélytársai közül.

  A Botari Fejedelemség az egykori Amurai Birodalom keleti szárnyából létrejött, természeti kincsekben bővelkedő, ám idővel gazdaságilag elsivárosodott vidéke a kontinens déli részén húzódó katonai diktatúraként vált nevezetessé. Botari Birodalomnak is hívják.

  Az Ernelaki Monarchiaként ismert délkeleti gyöngyszem feltűnően vegyes éghajlattal, etnikai népességgel és kultúrával, sajátosan szabad életvitelű lakosaival és tisztességes jogrendszerrel rendelkező államként virágzott.

  A keleten elhelyezkedő Orumai Köztársaságot a mágia őshazájaként tartották számon. Az ezoterikusnak, különcnek mondható, olykor stagnáló, de tanult mestervarázslói által folytonosan tudást kereső országnak állandóan tekintélyes szerep jutott a földrészen.

  Az északi hűvös, illetve mérsékelt égövben a Tandesi Királyság tradíciókban, lovagi kultuszban és vallási rendekben gazdag, életet tisztelő, igazságot becsülő, olykor elzárkózott némaságba burkolódzó egységként tevékenykedett.

  Északnyugaton a Zorniaki Királyság a Done-tenger északi részét uraló, tengerjáró, magas fehér népcsoport hazájaként foglalta el helyét.

  Tömbjeik között állandóan érdekharcok folytak a hatalomért